The website is being updated, and the product details can be contacted by email

Hội chợ Canton lần thứ 130 sẽ khai mạc vào ngày 15 tháng 10 năm 2021

news

Là một nền tảng và cửa sổ tập trung vào việc hiển thị hình ảnh của Made in China và thương mại nước ngoài của Trung Quốc, Hội chợ Xuất nhập khẩu Trung Quốc lần thứ 130 (sau đây gọi là “Hội chợ Canton”) sẽ được tổ chức tại Quảng Châu từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 10.
Hội chợ Canton năm nay là Hội chợ Canton đầu tiên được khôi phục từ trực tuyến sang ngoại tuyến sau ba triển lãm trực tuyến.Đây cũng là Hội chợ Canton đầu tiên trong lịch sử được tổ chức bằng cách kết hợp trực tuyến và ngoại tuyến.Nó cũng đánh dấu những tiến bộ mới mà đất nước tôi đã đạt được trong việc phối hợp phòng chống dịch và các kết quả chiến lược của phát triển kinh tế và xã hội.


Thời gian đăng bài: Tháng 10 - 12 - 2021