Đội của chúng tôi

Vào tháng 9 năm 2021, chúng tôi được mời học tại trụ sở Alibaba ở Hàng Châu. Đi học thêm sẽ giúp phát triển tư duy của nhóm và nâng cao năng lực của chúng tôi

Vào tháng 9 năm 2021, chúng tôi được mời học tại trụ sở Alibaba ở Hàng Châu. Đi học thêm sẽ giúp phát triển tư duy của nhóm và nâng cao năng lực của chúng tôi